Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Rendberaklak.hu oldal üzemeltetője (továbbiakban “Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételeit („ÁSZF”) a rendberaklak.hu weboldalon és annak aldomainjein létrejövő jogviszonyokat is.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF bármikor elérhető az alábbi linken: http://rendberaklak.hu/aszf

 

Szolgáltató adatai:

Neve: Czech Melinda E.V., 50861240
Székhelye: 1112 Budapest, Igmándi u. 8. fsz. 2.
Adószáma: 67856970-1-43
E-mail címe: rendberaklak@rendberaklak.hu

 

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2017. október 12-étől hatályos és visszavonásáig hatályban is marad.

 

Adatkezelési szabályok:

A rendberaklak.hu adatkezelési tájékoztatója a http://rendberaklak.hu/adatvedelem oldalon érhető el.

 

A Fél óra rend program igénybevételére vonatkozó speciális szabályok:

A programhoz való csatlakozás és hozzáférés a rendelési űrlap kitöltése után, sikeres online kártyás fizetés esetén azonnal, átutalásos fizetés választása esetén a program díjának beérkezését és iktatását követően jön létre.

A program időtartama 4 (négy) hét és digitális formában kerül elküldésre, minden hétköznap. A tanfolyam speciális tematikája miatt az adott napi lecke csak az adott napon és az azt megelőző 6 órában és az azt követő 10 órán belül, azaz 40 órán keresztül érhető el. Amennyiben a tanfolyam résztvevője bármely, az üdvözlő videók utáni, tanfolyami leckét megnyitja, azzal kifejezetten kinyilvánítja beleegyezését a tanfolyam teljesítettnek vételével kapcsolatban és ezen beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a programtól való elállási jogát (online képzések, leckék, anyagok stb.).

Ellenkező esetben a sikeres megrendeléstől, azaz a Próba videó kiküldésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a programban való részvételtől a részvételi díjának visszatérítése mellett.

Amennyiben a megrendelő nem elállni akar a programban való részvételtől, hanem valamely előre nem látható ok miatt azt félbe akarja szakítani, szüneteltetni, akkor a kifizetéstől számított három hónapon belül egyszer erre lehetősége van, ezáltal egy későbbi időpontban folytatni tudja a tanfolyamot.

Minden más tekintetben az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása az irányadó.

 

Panaszkezelés rendje

Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a megrendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Írásbeli panaszt a Szolgáltatást legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Egyéb rendelkezések

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.